دانلود کتاب سدهای خاکی (قسمت چهارم)
دانلود کتاب سدهای خاکی (قسمت چهارم)

عنوان : کتاب سدهای خاکی (قسمت چهارم)
نویسنده : دکتر سعید خرقانی
نوع : عمران
زبان : فارسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 50
حجم : 1.94 مگابایت

درباره کتاب :
اگر فرم ساختمان زهكش برابر شكل زير طرح شود، براي بررسي قطر دانه بندي و ضخامت لايه هاي مختلف آن به توصيه هاي بعد عمل مي نمايند
قطر دانه بندي لايه هاي مختلف زهكش بر مبناي 15 درصد قطر دانه هاي ريز مواد تشكيل دهندة جسم سد ، مخصوصاً در پائين دست آن محاسبه و برآورد مي شود
با استفاده از روشهاي مختلف كنترل تراوش ، سدها را بايد از تأثير نامطلوب يا خطرناك تراوش كه ممكن است از طريق بدنه سد يا فونداسيون و يا ديواره هاي جانبي آن انجام پذيرد محافظت نمود
• اين روش ها ممكن است ميزان تراوش را كم كرده و يا كم نكند ولي بايد خطرات احتمالي خرابي ناشي از ناپايداري شيب هاي موجود آب بردگي و غليان فونداسيون و يا شسته شدن دانه هاي ريز را به حداقل برساند

زمان ارسال: 24 مهر، 1390 ادامه...
دانلود کتاب سدهای خاکی (قسمت پنجم)
دانلود کتاب سدهای خاکی (قسمت پنجم)

عنوان : کتاب سدهای خاکی (قسمت پنجم)
نویسنده : دکتر سعید خرقانی
نوع : عمران
زبان : فارسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 38
حجم : 859 کیلوبایت

درباره کتاب :
دامنه هاي سدهاي خاكي و پاره سنگي در معرض هوازدگي ، فرسايش حاصل از آب ، باد و طوفانهاي سيلزا ، امواج ، يخ زدگي و ساير عوامل طبيعي قرار دارند و بنابراين نياز به حفاظت دارند .
• نوع حفاظت تابع نوع مصالح در دسترس و اقتصاد است .
• در مورد دامنه بالا دست ، بيشترين آسيب پذيري به علت اثر امواجاست .
• البته تخريب شدن لايه محافظ دامنه ، موجب تخريب سد نمي گردد اما زمينه آسيب پذيري و تخريب را آماده كرده ، ناپايداري لايه هاي زيرين را تشديد مي كند .

زمان ارسال: 24 مهر، 1390 ادامه...
دانلود کتاب سدهای خاکی (قسمت ششم)
دانلود کتاب سدهای خاکی (قسمت ششم)

عنوان : کتاب سدهای خاکی (قسمت ششم)
نویسنده : دکتر سعید خرقانی
نوع : عمران
زبان : فارسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 38
حجم : 543 کیلوبایت

درباره کتاب :
عوامل ايجاد نيروهاي مخرب
1 افزايش بار خارجي روي سطح شيبدار نظير ، ساختمان ، آب و غيره .
2 افزايش وزن واحد حجم خاك در اثر ازدياد درصد رطوبت .
3 خاكبرداري در قسمتي از سطح شيبدار .
4 ايجاد تونلي توسط زه آب .
5 ضربه ، نظير انفجار و يا زلزله .

زمان ارسال: 24 مهر، 1390 ادامه...
دانلود کتاب سدهای خاکی (قسمت هفتم)
دانلود کتاب سدهای خاکی (قسمت هفتم)

عنوان : کتاب سدهای خاکی (قسمت هفتم)
نویسنده : دکترسعید خرقانی
نوع : عمران
زبان : فارسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 40
حجم : 499 کیلوبایت

درباره کتاب :
در موارد زير تجزيه و تحليل بر اساس تنش مؤثر صورت مي گيرد :
1 موقعي كه فشار منفذي دستخوش تغيير است . نظير شرايط حاضر شيرواني سدها و مخازن آبي كه قبلاً ساخته شده اند .
2 تخمين پايداري دراز مدت شيب ها
3 در مورد رسهاي بيش تحكيم يافته براي بررسي پايداري شيب ها هم در كوتاه مدت و هم در دراز مدت

زمان ارسال: 24 مهر، 1390 ادامه...
دانلود کتاب سدهای خاکی (قسمت هشتم)
دانلود کتاب سدهای خاکی (قسمت هشتم)

عنوان : کتاب سدهای خاکی (قسمت هشتم)
نویسنده : دکترسعید خرقانی
نوع : عمران
زبان : فارسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 38
حجم : 1.14 مگابایت

درباره کتاب :
در بسياري از مسائل سطح لغزش مي تواند بصورت يك ، دو يا سه خط مستقيم و يا نزديك به آن باشد ، بدون اينكه اين خطوط به نرمي به يكديگر بر خورد نمايند . در محاسبات پايداري چنين سطحي از لغزش را نمي توان با يك منحني پيوسته ، بدون خطاي مشخص جايگزين نمود .

زمان ارسال: 24 مهر، 1390 ادامه...
دانلود کتاب سدهای خاکی (قسمت نهم)
دانلود کتاب سدهای خاکی (قسمت نهم)

عنوان : کتاب سدهای خاکی (قسمت نهم)
نویسنده : دکترسعید خرقانی
نوع : عمران
زبان : فارسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 27
حجم : 371 کیلوبایت

درباره کتاب :
چنانچه تغيير شكل خاك فقط در يك جهت امكان پذير باشد ، تحكيم حاصله را تحكيم يك بعدي مي نامند . در عمل ، تحكيم بصورت سه بعدي بوده زيرا مقدار تغيير شكل در سه جهت امكان پذير مي باشد ولي براي سادگي محاسبات از تئوري تحكيم يك بعدي استفاده مي شود كه % در اين صورت جوابهاي بدست آمده حدود 10 تا 15 كمتر از حالت سه بعدي مي باشد

زمان ارسال: 24 مهر، 1390 ادامه...
دانلود کتاب ایالتهای لرزه زمینساختی ایران
دانلود کتاب ایالتهای لرزه زمینساختی ایران

عنوان : کتاب ایالتهای لرزه زمینساختی ایران
نویسنده : نوربخش میرزائی
نوع : عمران
زبان : فارسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 20
حجم : 2.60 مگابایت

درباره کتاب :
ايالت لرزه زمينساختي، پهنه اي است كه تحت رژيمهاي ژئوديناميكي كن وني، داراي جايگاه تكتونيكي همانند و الگوي لرز هخيزي يكسان باشد (يي ١و همكاران، ١٩٩٥ ). با توجه به اين مفهوم، ميرزايي و همکاران ( ١٩٩٨ ) ايران را به پنج ايالت لرزه زمينساختي عمدة : ١- البرز - آذربايجان ، ٢- كپه داغ، ٣- زاگرس ، ٤- ايران مركزي و شرق ايران ، و ٥- مكران، تقسيم کرده اند كه خصوصيات عمده آنها به اختصار به صورت زير است.

زمان ارسال: 25 شهریور، 1390 ادامه...
دانلود کتاب فعالیتهای شبکه شتابنگاری در ۳۱ سال گذشته
دانلود کتاب فعالیتهای شبکه شتابنگاری در ۳۱ سال گذشته

عنوان : کتاب فعالیتهای شبکه شتابنگاری در ٣١ سال گذشته
نویسنده : مهندس حسین میرزائی
نوع : عمران
زبان : فارسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 10
حجم : 389 کیلوبایت

درباره کتاب :
اولين دست گاه های شتابن گار در دهه ٣٠ م يلادی طراحی شد و ا ولين شتابنگاشت دن يا در زم ين لرزه ١٩٣٣ لانگ بيچ كاليفرنيا ثبت گرديد . حدود ٤٠ سال بعد با تاس يس شبکه شتابنگاری ايران اول ين شتابنگاشت در تاريخ در ايستگاه /٠١٧ g ١٩٧٣ ، ساعت ٠٠:٢:٤ ) با بيشينه شتابي برابر با /٢/ ١٣٥٢ خورشيدي ( زمين لرزه ٢٤ /١٢/٥ جهرم ب ه ثبت رسيد. تا سال ١٣٧٢ شبکه شتابنگاری ايران دارای ٢٧٦ دستگاه شتابنگار آنالوگ بود و در مرحله دوم توسعه شبکه ، با در نظر گرفتن مع يارهای لرزه زم ينساخت، ز مي ن شناسی ناح ي ه ای ، لرزه خ ي زی، توپوگرافی، زمين شناسی ساختگاهی، خطرپذيری و امكانات محلی نصب دستگاه ها ی ديجيتال آغاز گرديد، و در حال حاضر (مرداد ١٣٨٣ ) تعداد ١٠١٣ دستگاه ديجيتال و ٨٢ دستگاه آنالوگ در کشور آماده به کار می باشد. اين دستگاه ها تا كنون ٤٨٦٥ شتابنگاشت را به ثبت رساند هاند.

زمان ارسال: 25 شهریور، 1390 ادامه...
دانلود کتاب مبانی پهنه بندی لرزه ای و روشهای تحلیل خطر زمینلرزه
دانلود کتاب مبانی پهنه بندی لرزه ای و روشهای تحلیل خطر زمینلرزه

عنوان : کتاب مبانی پهنه بندی لرزه ای و روشهای تحلیل خطر زمینلرزه
نویسنده : مهندس مالکی
نوع : عمران
زبان : فارسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 19
حجم : 735 کیلوبایت

درباره کتاب :
براي طراحي سازه هاي مقاوم در برابر زلزله، شناخت جنبش نيرومند زمي ن كه انتظار مي رود در طول عمر مفيد سازه رخ دهد از اهميت ويژه اي برخوردار است .بهترين راه براي شناخت ويژگيهاي جنبش نيرومند زمين، بدست آوردن نمودار حركت زمين از جمله شتاب نيرومند زمين در هنگام رويداد زمينلرزه هاي متوسط تا بزرگ مي باشد و اين امر بوسيله دستگاه شتابنگار موجود در محل و رخداد زمينلرزه در گستره نزديك ميسر مي شود. با توجه به اينكه براي طراحي سازه هاي مقاوم در برابر زلزله در مناطق لرزه خيز، نمي توان براي هر محل دستگاه شتابنگار مستقر نمود و در انتظار رويداد زمينلرزه اي در گستره نزديك به آن باقي ماند ت ا يك ركورد مناسب از جنبش نيرومند زمين فراهم شود، در مناطق لرزه خيز جهان اقدام به طراحي و استقرار شبكه شتابنگاري و لرزه نگاري مي شود تا پس از ركورد جنبش نيرومند زمين از تعداد زيادي از زمينلرزه ها در گستره اين شبكه ها بتوانند با پژوهشهاي متعدد به نتايجي دست يابند كه منتج به تهيه نقشه هاي پهنه بندي لرزه اي شود و پارامترهاي جنبش نيرومند زمين براي هر ساختگاهي برپايه اين نقشه ها پيش بيني و براي بارگذاري زمينلرزه برروي سازه ها از آن بهره گرفته شود.

زمان ارسال: 25 شهریور، 1390 ادامه...
دانلود کتاب جنبش نیرومند زمین و پیش بینی پارامترهای آن
دانلود کتاب جنبش نیرومند زمین و پیش بینی پارامترهای آن

عنوان : کتاب جنبش نیرومند زمین و پیش بینی پارامترهای آن
نویسنده : نویسنده: حسین حمزه لو
نوع : عمران
زبان : فارسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 10
حجم : 698 کیلوبایت

درباره کتاب :
ويژگيهاي جنبش نيرومند زمين براي طراحي ساز ههاو مطالعه خصوصيات چشمه زمي نلرزه از اهميت بالايي برخوردار مي باشد. ناهمگن بودن ساختمان داخل زمين، لايه ای بودن پوسته، وجود چينها، گسلها، موجهای انعکاسی، شکست مرزی، موجهای تبديل يافته و فرآيند پيچيده کاهندگی بر روی تخمين پارامترهای جنبش نيرومند زمين تاثير می گذارند. با توجه به ويژگيهاي جنبش نيرومند زمين روشهايي براي تخمين آنها معرفي شده است. اين روشها شامل روشهاي تجربي و تئوري مي باشد. در روشهاي تجربي پارامتر جنبش نيرومند زمين به صورت تابعي تجربي از فاصله، بزرگاي، نوع خاك، سازوكار براي منطقه مورد نظر و براساس پارامترهاي جنبش نيرومند زمين بدست آمده از زمين لرزه هاي رويداده در آن منطقه برآورد مي گردد. در صورتي كه در روشهاي تئوري با در نظر گرفتن اطلاعات مربوط به چشمه زمي نلرزه، انتشار امواج بين چشمه و سايت و شرايط ساختگاهي جنبش نيرومند زمين شبيه سازي مي گردد. مزيت روش تئوري بر روش تجربي در اين است كه با در نظر گرفتن اطلاعات مربوط به چشمه، مسير و شرايط ساختگاهي پارامتر جنبش نيرومند زمين با دقت بيشتري تخمين زده م يشود. اثر جهت پذيري كه در روابط تجربي مورد توجه قرار نگرفته است در روشهاي تئوري در نظر گرفته شده است.

زمان ارسال: 25 شهریور، 1390 ادامه...

 1 2 3 4 5 > 


Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.