کتاب بابک و نقد تاریخ نگاری

موضوع: کتاب تاريخی

زمان ارسال: 12 آذر، 1389 منبع: IranMeet.com ادامه (محتوای اصلی)
کتاب بابک و نقد تاریخ نگاری

عنوان : کتاب بابک و نقد تاریخ نگاری
نویسنده : رسول رضوی
نوع : تاریخ
زبان : فارسی
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 217
حجم : 2.20 MB

درباره کتاب :
کتاب حاضر نگاه نوى است به ريشه هاى فكرى و بستر حركت يكى از رخ دادهاى بسيار مهمّ در گذشته ايران. اين رخ داد كه در ملتقاى سده هاى دوّم و سوّم هجرى قمرى به وقوع پيوسته، از جريان اعتقادات دين ناب منبعث شده و به روى دادهاى پس از خود تا ديرزمانى و حتّى تا اكنون معاصر تأثير گذاشته است. به باور نگارنده آن چه كه به محور اين موضوع (هم در گذشته و هم دوره هاى معاصر) نوشته شده، دانسته ـ ندانسته (به عمد در نگارش هاى فرمايشى و به اشتباه در تأثيرپذيرى از بينش ها و روى دادها) با عدم دقت در پژوهش و بازنگرى توأم بوده، منشأ سردرگمى و عدم دست يابى به واقعيت، در پيدايش، چرايى تكوين و چگونگى سير تحوّل فكرى و اعتقادى در اين روى داد بوده است. ازاين رو، نگارنده در جاىـ جاى كتاب به نقد «وقايع نگارى» اين پديده در تاریخ ايران پرداخته، گواين كه اصل تحليل واقعه منظورنظر بوده است.

مطالب مرتبط:

Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.