آرامبخشی برای همسران

موضوع: خانواده و زندگی

زمان ارسال: 16 آذر، 1389 منبع: Tebyan.net ادامه (محتوای اصلی)
آرامبخشی برای همسران

برای آمادگی عفو و بخشش ،انسان باید رفتاری که موجب ناراحتی او شده است به نحوی تحمل کند والا عفو و بخشش اتفاق نمی افتد ؛اگر مردی بداند هر وقت که تند خویی و غُر و لند همسرش را تحمل می کند، چه مقدار به او اجر و ثواب می دهند ،راحت تر ، تحمل می کند .


Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.