آرام رفتی، بی خبر ماندم

موضوع: خانواده و زندگی

زمان ارسال: 2 آذر، 1389 منبع: Tebyan.net ادامه (محتوای اصلی)
آرام رفتی، بی خبر ماندم

سوگ در كودكان پديده ناشايعى نيست و كودكان درجات مختلفى از سوگ را در زندگى روزمره خود تجربه مى كنند، تنها مرگ يك والد يا اقوام نزديك نيست كه كودك را با پديده سوگ مواجه مى كند بلكه وقايع بى شمار ديگرى هست كه گرچه از نظر ما كوچك و بى اهميت است ولى براى بچه ه


Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.