با فرزندمان در مورد بلوغ حرف بزنیم

موضوع: خانواده و زندگی

زمان ارسال: 16 آذر، 1389 منبع: Tebyan.net ادامه (محتوای اصلی)
با فرزندمان در مورد بلوغ حرف بزنیم

در طول زندگي يک فرد، وقايعي، رخ می‌دهند كه از اهميت خاصی برخوردارند و بعنوان نقاط عطفی در زندگي از آنها ياد می‌شود. يكي از اين وقايع بلوغ است. از نظر لغوی، بلوغ يعنی كامل شدن و به حد كمال رسيدن. بلوغ دوره بحرانی انتقال از مرحله كودکی به بزرگسالی و زمان كس


Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.