بچه ام این قدر پر توقع

موضوع: خانواده و زندگی

زمان ارسال: 6 آذر، 1389 منبع: Tebyan.net ادامه (محتوای اصلی)
بچه ام این قدر پر توقع

شما هم در منزلتان یک فرزند پر توقع دارید؟ گاهی از خودتان می پرسید چرا این بچه قدرنشناس و خود خواه است و هیچ چیز به چشمش نمی آید و هر روز بیشتر از روزهای قبل، انتظارات بیشتری را مطالبه می کند. شما سعی می کنید تا حد امکان و حتی گاهی بیشترازامکاناتتان آرزوها


Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.