جراحی زیبایی، اپیدمی قرن جدید

موضوع: خانواده و زندگی

زمان ارسال: 16 آذر، 1389 منبع: Tebyan.net ادامه (محتوای اصلی)
جراحی زیبایی، اپیدمی قرن جدید

پیشرفت علم پزشکی و فناوریهای جراحی، بسیاری از افراد راغب بر این شده اند که با استفاده از این فنون بر توقعات نابجای خود از زیبایی جامه عمل پوشانده و هر آنچه را که طالبش هستند به دست آورند. اکثریت این افراد از چهره یا اندام خود راضی نیستند یا در این خیال و


Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.