راه نجاتی برای کودکانمان

موضوع: خانواده و زندگی

زمان ارسال: 7 آذر، 1389 منبع: Tebyan.net ادامه (محتوای اصلی)
راه نجاتی برای کودکانمان

بیشترین سعی والدین در جهت درس خواندن افراطی و کسب مهارت های دیگر در کودکان و کم ترین اهتمام، مربوط به مسایل روحی و معنوی کودکان معطوف شده است. گرچه یادگیری همه مهارت ها برای انسان لازم است، اما از این نکته غافل نشویم که به کارگیری این مهارت ها در فضایی مو


Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.