زنان در جستجوی قدرت یا عشق؟

موضوع: خانواده و زندگی

زمان ارسال: 15 آذر، 1389 منبع: Tebyan.net ادامه (محتوای اصلی)
زنان در جستجوی قدرت یا عشق؟

فمنیسم را می¬توان واکنش زن غربی مدرن در برابر فرهنگ به جای مانده از عصر سنت اروپایی دانست. این واژه گاهی به جنبش¬های سازمان یافته برای احقاق حقوق زنان و گاه به نظریه¬ای که به برابری زن و مرد از جنبه¬های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی معتقد است معنا کرده¬


Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.