شایع ترین اختلال مردانه

موضوع: خانواده و زندگی

زمان ارسال: 6 آذر، 1389 منبع: Tebyan.net ادامه (محتوای اصلی)
شایع ترین اختلال مردانه

مردان عمدتا بر روی کارکرد جنسی شان بسيار حساس بوده و ضعف در این حیطه بر خودپنداره آنها تاثیر منفی گذاشته و حتی باعث کناره گیری کلی آنها از رابطه جنسی می شود.


Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.