هر آنچه می خواهید، انجام دهید

موضوع: خانواده و زندگی

زمان ارسال: 2 آذر، 1389 منبع: Tebyan.net ادامه (محتوای اصلی)
هر آنچه می خواهید، انجام دهید

انسان ها غالبا می توانند نحوۀ رفتار خود را حتی در برابر موقعیت های وسوسه انگیز بر گزینند. این واقعیت که ما به هنگام ناتوانی در انجام فعالیت هایی که دوست داریم، دچار ناراحتی می شویم، به این دلیل است که ما خویشتنداری را به عنوان یک قاعده کلی پذیرفته ایم.


Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.