دانلود کتاب فلسفه تاریخ2

موضوع: کتاب فلسفه

زمان ارسال: 13 آذر، 1389 منبع: IranMeet.com ادامه (محتوای اصلی)
دانلود کتاب فلسفه تاریخ2

عنوان : کتاب فلسفه تاريخ2
نویسنده : شهيد استاد مرتضي مطهري
نوع : فلسفه
زبان : فارسی
نوع فایل : HTML
تعداد صفحات : 230
حجم : 700 کیلوبایت

درباره کتاب :
مان طور كه در مقدمه جلد اول ذكر شده است ، مجموعه " فلسفه تاريخ " درسهای استاد شهيد آيه الله مطهری تحت همين عنوان در سالهای 1355 تا 1357 برای برخی از شاگردانشان بوده است كه در منزل استاد ايراد می‏شده‏ است . در جلد اول ، بخشی از کتاب لذات فلسفه ويل دورانت و کتاب‏ تاريخ چيست ؟ اثر " ای ، اچ ، كار " مورد بحث قرار گرفت . در اين‏ جلد بخشی از کتاب ماركس و ماركسيسم اثر آندره پی‏يتر تجزيه و تحليل شده‏
است . همچون جلد اول گاهی يكی از شاگردان كنفرانس داده است كه عين يا خلاصه آن به طور مشخص آورده شده است . اين کتاب شامل سه بخش است . در بخش اول ريشه‏های فكری فلسفه ماركس‏ بررسی شده و تاثيرپذيری ماركس از هگل و فويرباخ مورد بحث قرار گرفته‏ است . در بخش دوم نظريه معروف ماركس به نام " ماديگرايی تاريخی " تحليل شده و درباره تناقض ميان اين نظريه و منطق ديالكتيك و نيز درباره‏ تعديل ماركس و انگلس در نظريه جبر اقتصادی سخن رفته است . بخش سوم‏ درباره پركسيس يا فلسفه عمل است . در اين بخش درباره رابطه ميان انسان‏و كار ، پراگماتيزم ، تعارض ميان فلسفه عمل و جبر تاريخ و مسائل ديگری‏ بحث شده است .
گرچه به دليل سقوط اتحاد جماهير شوروی ماركسيسم حضوری در جهان امروز ندارد ، ولی بحث درباره اين مكتب هميشه مفيد و راهگشاست . در اين‏ کتاب به مطالب و نظريات بديعی از استاد شهيد برمی‏خوريم كه درخور تامل‏ و بهره‏گيری است . از خدای متعال توفيق انتشار مجلدات بعدی اين مجموعه‏ را مسالت می‏كنيم

مطالب مرتبط:

Reverse Aging in Malaysia

If you wish to bring back the healthy and refreshing years of your life, Life Care Diagnostic Medical Centre recommends the age-reverse procedure practiced in one of world’s most advanced clinic.